Social Icons

Pages

Minggu, 13 Mei 2012

Sejarah Kerasulan Nabi Muhammad saw.


BAB II
PEMBAHASAN


A.    Sejarah Kerosulan Nabi Muhammad SAW
Menjelang usianya yang keempat puluh, dia sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kegalauan masyarakat, berkontemplasi ke gua Hira, beberapa kilometer diutara Mekkah. Disana Muhammad mula-mula berjam-jam kemudian berhari-hari bertafakur. Pada tanggal 17 Ramadhan tahun 611 M, Malaikat Jibril muncul dihadapannya,menyampaikan wahyu allah yang pertama: Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah , dan Tuhanmu itu maha mulia.  Dia telah mengajar dengan Qalam.Dia telah mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui (QS 96: 1-5). Dengan turunnya wahyu pertama itu, berarti Muhammad telah dipilih tuhan  sebagai nabi. Dalam wahyu pertama ini, dia belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama.
Setelah wahyu pertama itu datang, jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi Muhammad metikanya dan selalu datang ke gua Hira’. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya.[1] Wahyu itu sebagai berikut: Hai orang yang berselimut, bangun, dan beri ingatlah. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah engkau  memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu bersabarlah (Al-Muddatstsir:1-7).
Dengan  turunnya perintah itu,mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara  diam-diam dilingkungnya sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itu,orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Dengan dakwah secara diam-diam  ini, belasan orang telah memeluk agama Islam .
Setelah  beberapa lama dakwah tersebut dilaksanakan secara individual turunlah perintah agar nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Mula-mula ia mengundang dan menyeru karabat karibnya dari Bani Abdul Muthalib.
Langkah dakwah seterusya yang diambil muhammad adalah menyeru masyarakat umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam  dengan terang-terangan , baikgolongan bangsawan maupun hamba sahaya. Mula-mula ia menyeru penduduk mekkah, kemudian penduduk negri-negri lain. Isamping itu, ia juga menyeru orang-orang yang datang ke makkah, dari berbagai negri untuk mengajarkan haji. Kegiatan dakwah dijalankannya tnpa mengenal lelah. Dengan usahanya yang gigih hasil yang diharapkan mulai terlihat. Setelah dakwah terang-terangan itu pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah rosul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut nabi, semakin keras tantangan dilancarkan kaum Quraisy.[2] Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad. Pertama-tama meraka mengira bahwa kekuasaan nabi terletak pada perlindungan dan pembelaan Abu Thalib yang amat disegan itu. Karena itu mereka menyusun siasat bagaimana melepaskan hubungan nabi dengan Abu Thalib.
Merasa gagal dengan cara lain, kaum Quraisy kemudian mengutus Walid ibn Mughirah dengan membawa Umarah ibn Walid, seseorang pemuda yang gagah dan tampan untuk dipertukarkan  dengan nabi Muhammad. Walid bin Mughirah berkata kepada Abu Thalib : “A mbillah dia menjadi nak saudara, tetapi serah kan nabi muhammad kepada kami untuk kami bunuh.” Usul ini langsung ditolak keras oleh Abu Thalib. Untuk kali berikutnya, mereka langsung kepada nabi muhammad. Mereka mengutus Utbah ibn Rabiah, seorang retorika untuk mmbujuk nabi. Mereka menawarkan tahta, wanita dan harta asal nabi muhammad bersedia menghentikan dakwahnya Semua tawaran itu ditolak muhammad. Setelah cara-cara diplomatikan dan bujuk rayu yang dilakukan oleh kaum Quraisy gagal, tindakan-tindakan kekasaran secara fisik yang sebelumnya sudah dilakukan semakin ditingkatkan.
Tindakan kekerasan itu lebih intensif dilaksanakan setelah mereka mengetahui bahwa dilingkungan rumah tangga mereka sendiri sudah ada yang masuk Islam . Para pemimpin Quraisy mengharuskan setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam  sampai dia murtad kembali.[3] Kekejaman yang dilakukan oleh penduduk mekkah terhadap keum Muslimin itu, mendorong Nabi Muhammad untuk menyusikan sahabat-sahabatnya kr luar mekkah. Pada tahun ke5 kerosulannya nabi menetapkan Habsyah (ethiopia) sebagai negri tempat pengungsian  karena negus (raja) negri itu adalah seorang yang adil. Ditengah  meningkatnya kekejaman itu, dua orang kuat  Quraisy masuk Islam ,Hamzah dan Umar ibn Khathab. Dengan masuk Islam  nya dua tokoh besar ini posisi umat Islam  semakin kuat.
Menguatnya posisi umat Islam  memperkeras reaksi kaum musyrik Quraisy . mereka menempuh cara baru dengan melumpuhkan kekuatan nabi muhammad yang bersandar pada lingkungan Bani Hasyim. Cara yang ditempuh ialah pemboikotan,tindakan pemboikotan yang mulai pada tahun ke7 kenabian ini berlangsung selama 3 tahun. Ini merupakan tindakan paling menyiksa dan melemahkan umat Islam . Pemboikotan itu baru berhenti setelah beberapa pemimpin Quraisy menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sungguh suatu tindakan yang keterlaluan. Setelah boikot diberhentikan, Bani Hasyim seakan dapat bernafas kembali dan pulang ke rumah masing-masing. Namun,tidak lama kemudian Abu Thalib,paman Nabi yang merupakan pelindung utamanya, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. 3 hari setelah itu khadijah istri nabi meninggal pula.peristiwa itu terjadi pada tahun ke10 kenabian. Tahun ini merupakan tahun kesedihan bagi nabi muhammad Saw. Untuk menghibur nabi yang sedang ditimpa duka, allah mengisra’ dan memikrajkan beliau pada tahun ke10 kenabian itu. Berita tentang isra’ mikraj ini menggemparkan masyrakat mekkah. Bagi orang kafir, ia dijadikan bahan propaganda untuk mendustakan nabi. Sedangkan bagi orang yang beriman ia merupakan ujian keimanan. Setelah peristiwa isra’ mikraj suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam  muncul. Perkembangan datang dari sejumlah penduduk Yastrib yang berhaji ke mekkah.
Atas nama penduduk Yatsrib mereka meminta pada nabi agar berkenaan pindah ke Yatsrib. Mereka berjanji akan membela nabi muhammad dari segala ancaman. Nabi pun  menyetujui usul yang mereka ajukan. Perjanjian ini disebut perjanjian ‘aqabah kedua’.
      Setelah kaum musyrikin Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara nabi  dan orang-orang Yatsrib itu, mereka kian gila melancarkan intimidasi terhadap kaum muslimin.Hal ini membuat nabi segera memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib. Dalam perjalanan ke  yatsrib nabi ditemani oleh Abu Bakar. Ketika tiba diQuba, sebuah desa yang jaraknya sekitar 5 kilometer dari Yatsrib, nabi istirahat beberapa hari lamanya. Nabi menginap dirumah Kalsum bin Hindun. Dihalaman  rumah ini nabi membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun nabi sebagai pusat peribadatan. Tak lama kemudian,Ali menggabungkan diri dengan nabi, setelah menyelesaikan segala urusan di Makkah. Sementara itu, penduduk Yatsrib menungu-nunggu kedatangannya. Waktu yang mereka tunggu-tunggu itu tiba. Nabi memasuki Yatsrib  dan penduduk kota ini mengelu-elukan kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. Sejak itu sebagai penghormatan  terhadap nabi nama kota Yatsrib diubah menjadi Madinatun Nabi (kota nabi) atau sering pula disebut Madinatul Munawwarah (kota yang bercahaya). Karena dari sanalah sinar Islam  memancarkan keseluruh dunia.[4]

B.     Pengertian Tasri` Makky dan Madany
Al-quran mulai turun ketika Rasulullah SAW berada di Mekkah, selama 13 tahun. Para ulama mengistilahkan ayat yang turun pada fase Mekkah dinamakan Makkiyah,dengan total nisbat secara keseluruhan 19-30 dari keseluruhan kandungan Al-quran.
 Al-quran terus-menerus turun setelah Rasulullah SAW, hijrah selama 10 tahun dan para ulama mengistilahkan fase ini dengan nama Madaniyah, dengan total nisbat secara keseluruhan 11-30 dari keseluruhan kandungan Al-quran. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan sebagai, Ayat yang turun untuk penduduk Mekkah dinamakan Makkiyah dan ayat yang turun untuk penduduk Madinah dinamakan Madaniyah.[5]
Penetapan hukum (tasyri`) pada masa nabi terjadi pada dua tempat, yaitu seketika beliau di Mekkah dikenal tasryi` Makky dan sewaktu beliau di Madinah dikenal dengan Tasryi` Madany.
Tasyri Makky adalah penetapan hukum yang dilakukan nabi SAW selama beliau berada di Makkah, atau disebut periode Makkah,sementara Tasryi` Madany adalah penetapan hukum yang dilakukan Nabi selama beliau berada di Madinah, biasa disebut periode Madinah.[6]
Para sarjana muslim mengemukakan 4 perspektif dalam mendefinisikan terminologi Makkiyah dan Madaniyyah. Keempat perspektif itu adalah masa turun (zaman an-nuzul), tempat turun (makan an-nuzul), objek pembicaraan (mukhathab), dan tema pembicaraan (maudu`).[7] Mereka mendefinisikan perspektif tersebut sebagai berikut:
1.      Perspektif masa turun, Makkiyah ialah ayat-ayat yang ditrurunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kendatipun bukan turun di Makkah. Madaniyyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, kendatipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyyah walaupun turun di Makkah atau Arafah.
2.      Perspektif tempat turun, Makkiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaibiyyah. Sedangkan madaniyyah adalah ayat-ayat yang di turunkan di Madinah dan sekitarnya seperti, Uhud, Quba, dan Sul`a.
3.      Perspektif objek pembicaran, Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Makkah, sedangkan Madaniyyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah.
Secara umumnya, Makki dan Madani ialah ilmu-ilmu yang membicarakan tentang ayat-ayat serta surah-surah yang diturunkan di Makkah dan di Madinah serta sekitarnya. Secara lebih khusus, ulama berbeda pendapat dalam membuat penentuan dan pengertian antara ayat-ayat Makki dan Madani.
Oleh itu ulama` membagikannya kepada 3 bagian yaitu, pembagian dari sudut masa, pembagian dari sudut tempat dan sebagian dari sudut tumpuhan penurunan[8]. Ketiga pembagian tersebut adalah:
1.   Pembagian dari sudut masa, ulama golongan ini mengatakan surah dan ayat yang diturunkan sebelum hijrah dinamakan ayat Makki, manakala surah serta ayat yang diturunkan selepas hijrah pula dinamakan ayat Madani.
2.   Pembagian dari sudut tempat, pendapat ulama golongan kedua mengatakan surah dan ayat yang diturunkan di Mekkah dikatakan ayat Makki dan ayat yang diturunkan di Madinah, adalah ayat Madani.
3.   Pembagian dari sudut penurunan, pendapat ulama golongan ketiga pula mengatakan ayat serta surat yang diturunkan dengan tujuan atau tumpuan atau kitab kepada penduduk Mekkah dikatakan ayat Makki, manakala ayat dan surat yang ditunjukkan atau kithab kepada penduduk Madinah.

A.    Perbedaan Tasry’ makky dan madany`
Telah ditemukan bahwa masa turunnya Al-qur’an itu ada dua yaitu masa sebelum hijrah dan masa sesudah hijrah. Bagi masing-masing makky dan madany mempunyai perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu adalah
1.      Ayat-ayat yang diturunkan di Makkah didahului dengan ya ayyuhan nas (hai orang-orang beriman) sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah didahului dengan kata-kata ya ayyuha llazi na amanu (hai orang-orang yang beriman).[9]
2.      Ayat-ayat yang turun di Mekkah sekarang terdapat dibagian belakang Al-qur’an,sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah dibagian belakang Al-qur’an.[10]
3.      Ayat-ayat Makkiyah biasanya pendek, berbeda dengan ayat Madaniyah yang sangat panjang sesuai dengan tabiat setiap fase. Pendeknya ayat-ayat Makkiyah agar mudah dihafal, disukai dan menceritakan surga dan neraka.
 Sedangkan panjangnya ayat Madaniyah sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan secara lebih rinci dan panjang, apalagi   kaum muslimin sudah terbiasa dengan hafalan.[11]
4.      Setiap surat yang ada ayat sajdahnya maka termasuk surah Makkiyah kecuali Surat Al-Hajj, ia termasuk surat madaniyah menurut pendapat yang lebih kuat menurut para ulama.[12]
5.      Ayat-ayat Makiyah mengandung  tema kisah para Nabi dan umat-umat terdahulu sedangkan Madaniyah ayat-ayatnya mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik,kecuali surat Al-Ankabut: 29.[13]
6.      Ayat Makkiyah membahas tentang pembentukan akidah yang bersih,mengajak bertauhid kepadaAllah, menghilangkan kesyirikan,memberikan dalil tentang wujud Allah,membangun keimanan kepada malaikat,kitab suci, rasul dan hari akhirat selain mengajak kepada akhlak yang mulia dan meninggalkan perilaku tercela.[14] Sedangkan ayat Madaniyah lebih menitikberatkan pada aspek taklif (pembebanan) dan merincikan hukum-hukum,mengatur hubungan sesama manusia,menjelaskan aturan berkomunikasi yang baik, dan meletakkan prinsip keadilan dalam setiap aspek hubungan sosial.[15]

B.     Analisis Pengertian Tasyri’ Makky dan Madany
Menurut para sarjana muslim mengemukakan empat perspektif dalam mendefinisikan terminologi makkyah dan madaniyyah.
Keempat perspektif itu adalah:
·         Masa turun (zaman an-nuzul)
·         Tempat turun (masakan an-nuzul)
·         Objek pembicaraan (mukhathah)
·         Tema pembicaraan (maudu).

Sedangkan menurut secara umum makky dan madany adalah ilmu yang membicarakan tentang ayat-ayat serta surat-surat yang diturunkan dimekah dan dimadinah serta sekitarnya secara lebih khusus,ulama berbeda pendapat dalam membuat penentuan dan pengertian antara ayat-ayat makky dan madany.
Oleh karena itu para ulama membagi kepada 3 bagian diantaranya:
Ø  Pembagian dari sudut masa
Ø  Pembagian dari sudut tempat
Ø  Pembagian dari sudut tempat penurunan.

Munurut pendapat kelompok kempok kami sangat sependapat dengan para sarjana muslim yang mengemukakan empat perspektif dalam mendefinisikan terminologi makkiyah dan madaniyah diantaranya adalah:
v  Masa turun (zaman an-nuzul)
v  Tempat turun (masakan an-nuzul)
v  Objek pembicaraan (mukhathab)
v  Tema pembicaraan (maudu).

Walaupun pengertiannya hampir sama dengan pengertian menurut ulama yang membagi kepada 3 bagian tetapi para sarjana muslim memberi pengertian yang lebih jelas dan menyeluruh hingga membagi atau mendefinisikan menjadi 4 bagian.


BAB III
KESIMPULAN

                                                                          
1.      Masaturunnya Al-Qur`an ituterbagikedalamduamasayaitumasasebelumhijrah.
2.      TasyriperiodeMekkahterhitungsejak Muhammad SAW diangkatmenjadiRasul, yaitupadatahunke 40 darikelahirannyasampaibeliauhijrahkeMadinahbertepatandengantanggal 6 Agustus 610 M, selamalebihkurang 12 tahun 5 bulan 13 hari.
3.      TasyriperiodeMadinahberlangsungsejakhijrahRasulullah, darimekahhinggabeliauwafat, yaitutanggal 13 Rabi`ulAwaltahun, bertepatandengantanggal 8 Juni 632 H. Periodeiniberjalanselama 10 tahun, atautepatnya 9 tahun 9 bulandan 9 hari.
4.      TasyriMakkiadalahpenetapanhukum yang dilakukanNabi SAW selamaberada diMakkah,perundang-undanganhukumIslam padaperiodeinilebihfokuspadaupayamembersihkanakidahdanmenanamkanakhlakmulia.
5.      Tasyri` Madaniadalahpenetapanhukum yang dilakukanNabiselamabeliauberada di Madinah, perundang-undanganhukumIslam padaperiodeinimenitikberatkanpadaaspekhukum-hukumpartikaldandakwahIslam iyah.
6.      TerdapatbanyakperbedaanantaraTasyriMakkidanMadani, salahsatunyaadalahterdapatpadajumlahayat, untukTasyri` Makkibiasanyaayatnyapendek-pendeksedangkanuntukTasyri` Madanybiasanyaayatnyaselalupanjang-panjang. 


[1] Badri yatim, sejarah peradaban islam,( jakarta: Raja Grafindo Persada,1993). Hal 19
[2] Ibid, hal 20
[3]Ibid, hal 22
[4]Ibid, hal 25
[5]SyadHasanKholil, TarikhTasri (Jakarta:SinarGrafika Offset,2009) hal.142
[6][6]Tarmizi, TarikhTasyri`(STAIN:Metro,2011)hal.19
[7]Rosiban Anwar, Ulumul Qur`an (Bandung:PustakaSetia, 2000)hal.104
[8]www.anvira.com(diunduh 13 April 2012)
[9]Tarmizi, TarikhTasyri`(STAIN:Metro,2011)hal.23
[10]Ibid,hal.23
[11]SyadHasanKholil,TarikhTasyri`(Jakarta:SinarGrafika Offset,2009)hal.143
[12]Ibid, hal 144
[13]RosibanAnwar,Ulumul Qur`an(Bandung:Pustaka Setia,2000)hal.110-111
[14]Muhammad Zuhri,TerjemahTarikh  Al-Tasyri` Al-Islami(DarulIkhya)hal.29-30
[15]SyadHasanKholil,Tarikhtasyri`(Jakarta:SinarGrafika Offset,2009)hal.142

1 komentar:

  1. wihh kren bangett,,, gw buka halaman ini lansung wahh

    BalasHapus

 
Blogger Templates